OSP Jawornik Ochotnicza Straż Pożarna Jawornik


                                                                                      Historia OSP Jawornik

 

 

Zorganizowana walka z klęską ogniową na ziemiach polskich datuje się od początku XIX wieku. Pierwszą ochotniczą strażą pożarną w Polsce była jednostka w Kaliszu, która powstała w 1864 roku. Gdy na terenach wiejskich zaczęły powstawać ochotnicze straże pożarne nie pozostała w tyle i nasza wieś Jawornik.

Idąc za przykładem miast i wsi, grupa mieszkańców z Jawornika postanowiła założyć ochotniczą straż pożarną. W sierpniu 1897 roku na posiedzeniu Gminnej Rady wybrano komitet organizacyjny, w skład którego weszli;

Stanisław Sypek - przewodniczący
Paweł Polewka - wójt
Jan Ambor - kierownik szkoły

Komitet organizacyjny zwrócił się do Starostwa w Myślenicach i do Namiestnictwa we Lwowie o pozwolenie na założenie Ochotniczej Straży Pożarnej.

Po uzyskaniu zezwolenia zorganizowano Oddział Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku. Wybrano zarząd, w skład którego weszli;

Franciszek Grabowski - prezes
Stanisław Sypek - naczelnik
Jan Szlachetka - z-ca naczelnika
Paweł Polewka - członek zarządu
Piotr Kurowski - członek zarządu
Józef Zborowski - członek zarządu

Rada Gminna przekazała Zarządowi kwotę 151 zł reńskich na zakup niezbędnego sprzętu przeciwpożarowego.

Ćwiczenia i zbiórki odbywały się obok domu Piotra Kurowskiego dwa razy w ciągu miesiąca. Po rocznej działalności zakupiono w Wiedniu czterokołową sikawkę ręczną za kwotę 390 zł. reńskich oraz niezbędne węże ssawne i tłoczne. Sikawka oraz jej wyposażenie przechowywane były w stodołach Andrzeja Hudaszka i Piotra Kurowskiego. W 1899 roku zakupiono parcelę gruntową o areale 185 sążni za 60 zł reńskich, na której wybudowano w roku 1904 strażnicę drewnianą. Strażnica ta służyła jawornickim strażakom do roku 1986. W 1911 roku społeczeństwo ufundowało Ochotniczej Straży Pożarnej sztandar, który przekazano w dniu 25 maja 1911 r., a za uzyskany dochód z tej imprezy zakupiono w 1912 r. drugą sikawkę w Bielsku-Białej za kwotę 798 koron. Z takim to sprzętem pożarniczym nasi przodkowie uczestniczyli w akcjach ratowniczo-gaśniczych.

Po wybuchu wojny w 1939 roku ; i w czasie okupacji jawornicka straż nie przerwała swojej działalności. W 1947 roku zakupiono nowy sztandar i przekazano go OSP z okazji obchodów 50-lecia istnienia OSP w Jaworniku. W dniu 17 maja 1948 r. dokonano aktu przekazania jawornickiej OSP pierwszej w dziejach istnienia motopompy M-800 marki;BRYER" oraz niewielką ilość węży.

Przekazana motopompa nie była sprzętem nowym co było przyczyną licznych awarii. Dzięki staraniom ówczesnego naczelnika OSP Stanisława Grabowskiego Powiatowa Komenda Straży Pożarnej w Myślenicach przydzieliła naszej jednostce nową motopompę marki „LEOPOLIA". Przekazanie odbyło się 26 sierpnia 1954 r. Dzięki nowej motopompie oraz zakupie węży straż nasza wydatnie podniosła wyszkolenie bojowe, jak również skuteczność w walce z żywiołem jakim jest ogień.

W 1957 roku straż otrzymała z Powiatowej Komendy Straży Pożarnej czterokołowy konny wóz ogniowy, na którym można było zamontować sprzęt pożarniczy. Idąc za przykładem innych jednostek OSP - nasza straż zorganizowała w 1967 roku młodzieżową drużynę pożarniczą, którą wyposażono w sprzęt dostosowany do ich możliwości fizycznych. Duże zasługi w zorganizowanie drużyny młodzieżowej wniósł ówczesny kierownik szkoły Jan Bidziński, jak również naczelnik OSP Jan Burkat. Opiekę nad drużyną młodzieżową sprawował zastępca naczelnika Roman Szlachetka.

W 1967 roku zakupiono nowoczesną motopompę „Polonia" z rozrusznikiem elektrycznym, którą oficjalnie przekazano do użytku w maju 1968 r. Wyposażona w miarę nowoczesny sprzęt nasza OSP bierze aktywny udział w walce z żywiołem ognia na terenie Jawornika, jak również niesie pomoc sąsiednim miejscowościom.

Z początkiem lat 70-tych ubiegłego wieku zarząd OSP podejmuje starania w celu wybudowania nowej remizy. Starania te z różnych przyczyn nie przynoszą pozytywnych rezultatów.

Na przełomie lat 1970 - 1980 odżywa na nowo idea budowy nowej remizy OSP. W 1982 roku zarząd OSP pod przewodnictwem Prezesa Franciszka Sołtysa postanawia ponowić starania w sprawie budowy remizy. Dużym kłopotem była lokalizacja, ponieważ okazało się, że budowa remizy na starym placu według aktualnych przepisów jest niemożliwa. Pomocną dłoń do naszej OSP wyciągnął wówczas Zarząd Kółka Rolniczego pod przewodnictwem Mariana Szafrańca. Zarząd przekazał OSP nieodpłatnie 16 arową działkę pod budowę nowej remizy. Na początku 1983 roku powstał komitet budowy Domu Strażaka. W skład Komitetu weszli:

Kazimierz Hudaszek,
Mieczysław Prokocki,
Marian Szafraniec,
Andrzej Tomal,
Edward Tomal,
Czesław Ulman,
Antoni Wilkołek.
Roman Węgrzyn,
Tadeusz Włoch,

Po wykonaniu projektu budynku i uzyskaniu zgody na budowę od Urzędu Miasta i Gminy Myślenice w dniu 3 sierpnia 1983 roku przystąpiono do pierwszych prac budowlanych. Pomimo ogromnych trudności związanych z finansami i zakupem w owym czasie materiałów budowlanych budynek Domu Strażaka powstał w ciągu niecałych trzech lat. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie w budowę członków Komitetu Budowy, jak również mieszkańców całej wsi bez pomocy których inwestycja ta nie byłaby możliwa. Trzeba również podkreślić przychylność i zaangażowania władz UMiG w Myślenicach na czele z naczelnikiem Stanisławem Kotem i sekretarzem Ludwikiem Starzakiem. Po wykonaniu wszystkich prac budowlanych i wykończeniowych w dniu 29 czerwca 1986 roku nastąpiło oficjalne przekazanie do użytku budynku Domu Strażaka.

Budynek ten obecnie służy OSP jak również mieszkańcom wsi Jawornik. Jest on udostępniany na wesela, dyskoteki, zabawy. Z tych dochodów opłacane są bieżące remonty i utrzymanie budynku. Całkowite utrzymanie budynku spoczywa na własnym rozliczeniu. Bardzo pomocnym wsparciem dla OSP są darowizny od mieszkańców wsi. W lipcu 1988 r. Komenda Rejonowej Straży w Myślenicach przekazała nam z OSP Myślenice Śródmieście samochód bojowy Star, który obecnie służy do akcji ratowniczych.

Na podstawie materiałów opracowanych na 100-lecie OSP Jawornik
„Zarys działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaworniku w okresie 1897 - 1997"

Najcześciej czytane na naszej stronie