OSP Jawornik Ochotnicza Straż Pożarna Jawornik

Przetarg na samochód

 

 

                         Ogłoszenie nr 581970-N-2018 z dnia 2018-07-02 r.
                Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworniku: 
Zakup nowego średniego                                                      samochodu ratowniczo - gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP Jawornik                                                                                                                    OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej:
Nie

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=177e6622-3b55-450f-8241-5ef64a9c4509

 

Linki do plików:

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 INFORMACJA Z JAWNEJ SESJI OTWARCIA OFERT

zamieszczono: 17.07.2018; godz. 17.05

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP403/Preview/aee1bcb0-5def-4e4c-9960-13d7c8f7f69d

 

 

Średni samochód ratowniczo - gaśniczy marki MAN TGM 13.290 zakupiono za kwotę 864 936 PLN, którą udało się pozyskać z dotacji: